Imprint

 <p><strong><span style="text-decoration: underline;">DISCLAIMER</span></strong></p>
<p>Responsible for the content<br />alfa-HygiCare® B.V.<br />Ampèrestraat 10<br />1221 GJ Hilversum<br />The Netherlands <br />Phone +31 (294) 252535<span id="skype_c2c_container" class="skype_c2c_container notranslate" dir="ltr" tabindex="-1" data-numbertocall="+31294252535" data-numbertype="paid" data-isfreecall="false" data-isrtl="false" data-ismobile="false"><span id="non_free_num_ui" class="skype_c2c_textarea_span"></span></span></p>
<p>Registered: Magistrate's Court <br />Gooi, Eem en Flevoland KVK 32158681</p>
<p>alfa-HygiCare® B.V. appreciates your visit to this website and your interest in its products and services.</p>
<p>Copyright <br />© Copyright alfa-HygiCare® B.V., The Netherlands. All rights reserved. The text, images, graphics, sound files, animation files and video files as well as their arrangement on alfa-HygiCare® B.V. websites are all subject to copyright and other intellectual property protection. These objects may not be copied for commercial use or distribution, nor may these objects be modified or reposted to other sites. Some alfa-HygiCare® internet sites contain images which are subject to the copyright of their providers.</p>
<p>Data Protection <br />Although you may be asked to give us personal details during your visit, your answers to these questions are totally voluntary. Any personal details given during your visit to the website of alfa-HygiCare® B.V. will be used exclusively in your interests for the purposes of sending product information or preparing service quotations, etc. alfa-HygiCare® B.V. hereby engages to treat your personal details in accordance with the Dutch Laws for data protection and privacy legislation.</p>
<p>Trademarks <br />Unless otherwise indicated, all trademarks including marks, model names, logotypes, and emblems on alfa-HygiCare® B.V. websites are subject to trademark rights of alfa-HygiCare® B.V.</p>
<p>No guarantee or warranty <br />This website was prepared with the utmost care. In spite of this, alfa-HygiCare® B.V. cannot guarantee that the information given here is complete, accurate and absolutely free from error.</p>
<p>No Licence <br />alfa-HygiCare® B.V.'s aim is to present an innovative and informative website. The intellectual property and know-how contained herein such as patents, brands and copyrights are protected. This website in no way constitutes a licence to use the intellectual property of alfa-HygiCare® B.V. or of third parties.</p>
<p>COPYRIGHT NOTICE <br />All graphics, photographs, and text appearing on the Untouchable home page and subsequent official web pages are protected by copyright (toelgroep, communication/design) Redistribution or commercial use is prohibited without express written permission.</p>
<p> </p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>ALGEMENE VERKOOP</strong></span><span style="text-decoration: underline;"><strong>- EN LEVERINGSVOORWAARDEN alfa-HygiCare B.V.</strong></span></p>
<p><strong>Artikel 1 Toepasselijkheid</strong></p>
<p>1.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Alfa HygiCare B.V. verder te noemen: ‘Alfa HygiCare’, gedane aanbiedingen en met haar gesloten overeenkomsten. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit tussen partijen gesloten overeenkomsten of met die overeenkomsten verband houden.</p>
<p>1.2  Daar waar in deze voorwaarden wordt gesproken over zaken worden daaronder tevens diensten verstaan.</p>
<p>1.3  Verwijzing door de wederpartij naar andere algemene voorwaarden heeft geen gevolg. De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. De algemene voorwaarden van Alfa HygiCare zijn met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden van toepassing.</p>
<p>1.4  Een eventuele afwijking van deze algemene voorwaarden die door Alfa HygiCare te eniger tijd is toegepast of getolereerd ten voordele van de wederpartij, geeft deze laatste nimmer het recht zich later daarop te beroepen, of de toepassing van een dergelijke afwijking als voor hem vaststaand voor zich op te eisen.</p>
<p>1.5  Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.</p>
<p>1.6  Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. Alfa HygiCare en de wederpartij zich voor als dan om met elkaar in overleg treden, teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht worden genomen.</p>
<p> </p>
<p><strong>Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst</strong></p>
<p>2.1  Alle aanbiedingen en overeenkomsten vinden plaats onder de opschortende voorwaarden dat de wederpartij kredietwaardig is én dat de aan de overeenkomst(en) verbonden risico’s onder normale condities zijn onder te brengen bij een kredietverzekeringsmaatschappij, factormaatschappij of een daarmee vergelijkbare onderneming.</p>
<p>2.2  Een door Alfa HygiCare uitgebrachte aanbieding is altijd vrijblijvend en kan vormvrij en zonder opgaaf van reden worden herroepen.</p>
<p>2.3  Een overeenkomst komt in ieder geval tot stand, zodra de wederpartij op enige wijze te kennen heeft gegeven de aanbieding te aanvaarden of zodra door Alfa HygiCare een opdrachtbevestiging is verstuurd.</p>
<p>2.4  Een aanvaarding die afwijkt van de inhoud van de aanbieding geldt als een verwerping van de aanbieding en als een nieuwe aanbieding die Alfa HygiCare niet bindt. Dit geldt ook indien de aanvaarding slechts op ondergeschikte punten van de aanbieding afwijkt.</p>
<p>2.5  Tot stand gekomen overeenkomsten kunnen door de wederpartij zonder schriftelijke toestemming van Alfa HygiCare niet worden opgezegd, tenzij partijen overeenstemming bereiken omtrent de gevolgen daarvan, daaronder begrepen een aan Alfa HygiCare verschuldigde schadeloosstelling. In ieder geval zal bij een met toestemming van Alfa HygiCare gedane opzegging de wederpartij aan Alfa HygiCare een bedrag verschuldigd zijn van minimaal 25% van de factuurwaarde van de geannuleerde overeenkomst.</p>
<p>2.6  Kennelijke vergissingen in een aanbieding van Alfa HygiCare ontheffen haar van haar verplichting tot nakoming en / of schadevergoeding die daaruit voortvloeit. Een en ander geldt ook indien er reeds een overeenkomst tot stand is gekomen op basis van een of meer kennelijke vergissingen aan de zijde van Alfa HygiCare.</p>
<p>2.7  Elke nadere afspraak tussen Alfa HygiCare en de wederpartij, al dan niet bij de uitvoering van de overeenkomst gemaakt, wordt ten aanzien van Alfa HygiCare eerst geacht te zijn tot stand gekomen na de schriftelijke bevestiging ervan door Alfa HygiCare.</p>
<p> </p>
<p><strong>Artikel 3 Verplichtingen van de wederpartij</strong></p>
<p>3.1  De wederpartij is verplicht om aan Alfa HygiCare alle informatie te verschaffen die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van belang zou kunnen zijn. De wederpartij dient niet alleen de informatie te verstrekken waar Alfa HygiCare om vraagt, maar ook informatie waarvan hij redelijkerwijs kan weten dat die van belang kan zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.</p>
<p>3.2  Indien de wederpartij deze informatie niet (tijdig) verstrekt, heeft Alfa HygiCare het recht haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten totdat de informatie verstrekt is. Extra kosten als gevolg van deze vertraging komen voor rekening van de wederpartij. Indien de door Alfa HygiCare verzochte informatie ondanks herhaald verzoek van Alfa HygiCare door de wederpartij niet (volledig) wordt verstrekt, geeft dit Alfa HygiCare het recht om, zonder voorafgaande ingebrekestelling, de overeenkomst te ontbinden. In een dergelijk geval zal Alfa HygiCare nimmer schadeplichtig zijn. De wederpartij zal in een dergelijk geval volledig schadeplichtig zijn jegens Alfa HygiCare.</p>
<p>3.3  Alfa HygiCare is nimmer aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat zij is uitgegaan van onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij haar deze onjuistheid kenbaar hoorde te zijn.</p>
<p>3.4  In het geval Alfa HygiCare aan de wederpartij een (sub)licentie of een (sub)gebruiksrecht verstrekt, is het de wederpartij en de derde aan wie de (sub)licentie of het (sub) gebruiksrecht is verstrekt, verboden om haar (sub)gebruiksrecht anders dan conform de door Alfa HygiCare gestelde voorwaarden te gebruiken. Wanneer de wederpartij dit verbod overtreedt en Alfa HygiCare als gevolg daarvan aansprakelijk wordt gesteld door derden, vrijwaart de wederpartij Alfa HygiCare voor alle door Alfa HygiCare uit hoofde van de overtreding van het gebruiksrecht aan deze derde te betalen bedragen. De (sub)licentie of het (sub)gebruiksrecht geldt uitsluitend voor de overeengekomen territoria en tijdsperiode en vervalt – indien er geen schriftelijke kennisgeving door Alfa HygiCare aan de wederpartij wordt verstuurd waarin staat dat deze verlengd wordt – op de laatste dag.</p>
<p> </p>
<p><strong>Artikel 4 Intellectuele eigendom </strong><strong> </strong></p>
<p>4.1  Uitsluitend aan Alfa HygiCare komen de intellectuele eigendomsrechten toe van tekeningen, teksten, prijslijsten, advertenties, catalogi, grafische, navigatie- en interactieve ontwerpen, concepten, technische omschrijvingen, ontwerpen, berekeningen, foto- en beeldmateriaal, software, websites, en al het overige wat zij in het kader van of in verband met de overeenkomst heeft vervaardigd. Alle schriftelijke en elektronische bescheiden, diskettes, cd-rom’s, CD’s, DVD’s en andere gegevensdragers waarin deze rechten zijn belichaamd, blijven eigendom van Alfa HygiCare.</p>
<p>4.2  Het is de wederpartij verboden bovengenoemde gegevens te vermenigvuldigen of te kopiëren zonder schriftelijke toestemming van Alfa HygiCare.</p>
<p>4.3  Na ontbinding van de overeenkomst dient de wederpartij alle gegevensdragers waarin de intellectuele eigendomsrechten zijn belichaamd, uiterlijk binnen 14 dagen aan Alfa HygiCare te retourneren.</p>
<p>4.4  Het is de wederpartij op straffe van een boete van € 100.000,00 verboden inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van Alfa HygiCare.</p>
<p>4.5  Onverminderd de boete bedoeld in het vorige lid zal de wederpartij steeds aansprakelijk zijn voor de schade die Alfa HygiCare lijdt, indien hij inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Alfa HygiCare of zich anderszins niet aan haar verplichtingen jegens Alfa HygiCare houdt.</p>
<p> </p>
<p><strong>Artikel 5 Onderzoek en reclames</strong></p>
<p>5.1  De wederpartij is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer mogen worden gesteld.</p>
<p>5.2  Op straffe van verval van rechten moeten:</p>
<p>      -     zichtbare gebreken of tekorten uiterlijk binnen 5 dagen na levering schriftelijk aan Alfa HygiCare worden gemeld.</p>
<p>      -     niet zichtbare gebreken of tekorten binnen één week na ontdekking, doch uiterlijk binnen 4 weken na levering, schriftelijk aan Alfa HygiCare worden gemeld.</p>
<p>5.3  Indien ingevolge het vorige lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de wederpartij niettemin verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de wederpartij de gebrekkige zaken te retourneren, dan is dat slechts toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van Alfa HygiCare op de wijze zoals door Alfa HygiCare aangegeven.</p>
<p> </p>
<p><strong>Artikel 6 Verzending en risico</strong></p>
<p>6.1  Alle door Alfa HygiCare en de wederpartij verzonden zaken reizen voor risico van de wederpartij. Retourzendingen zijn voor rekening en risico van de retourzender.</p>
<p>6.2  Tenzij anders overeengekomen, zullen verschepingen slechts plaatsvinden via lijndiensten, onder de conditie “af fabriek”.</p>
<p>6.3  De wederpartij draagt zorg voor een deugdelijke opslag bij de aflevering van zaken.</p>
<p>6.4  Alle reclames dienen bovendien, op straffe van verval van rechten, binnen 8 dagen na aflevering der zaken, althans nadat het gebrek redelijkerwijs geconstateerd had kunnen worden, per aangetekende brief te geschieden.</p>
<p> </p>
<p><strong>Artikel 7 Prijzen</strong></p>
<p>7.1  Alle door Alfa HygiCare genoemde prijzen zijn exclusief BTW en verschotten, tenzij anders vermeld.</p>
<p>7.2  Eventuele andere heffingen, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, komen voor rekening van de wederpartij.</p>
<p>7.3  Indien na verloop van drie maanden na het sluiten van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren (waaronder ondermeer begrepen arbeidslonen, belastingen, premies, fabrieksprijzen, koersen van buitenlandse valuta, prijzen van grondstoffen, materiaalprijzen, vrachtkosten reis- en verblijfskosten etc.) een verhoging ondergaan, is alfa HygiCare gerechtigd deze verhoging aan de wederpartij in rekening te brengen, zonder dat de wederpartij het recht heeft de overeenkomst te ontbinden.</p>
<p> </p>
<p><strong>Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud</strong></p>
<p>8.1  Facturen dienen te worden voldaan binnen 30 dagen na factuurdatum.</p>
<p>8.2  Indien het factuurbedrag op de vervaldatum niet volledig is betaald zal de wederpartij in verzuim zijn door het enkele verloop van de termijn zonder dat een sommatie of een ingebrekestelling is vereist.</p>
<p>8.3  Indien het factuurbedrag op de vervaldatum niet volledig is betaald, is de wederpartij zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, de toepasselijke wettelijke handelsrente rente op grond van artikel 6:119a BW verschuldigd, dan wel – indien toepasselijk- de rente op grond van artikel 6:119 BW, telkens vermeerderd met, cumulatief, 0,75 % per maand, over het openstaande bedrag, zulks vanaf de vervaldag tot aan de dag der algehele voldoening. Daarnaast is de wederpartij gehouden alle kosten van Alfa HygiCare te vergoeden die zij op het moment dat de betaling Alfa HygiCare heeft bereikt reeds ter incasso van de openstaande bedragen heeft gemaakt, waaronder: de declaraties van advocaten terzake hun werkzaamheden in en buiten rechte, ook voorzover zij de door de rechter geliquideerde bedragen te boven gaan,</p>
<p>-                      de declaraties van advocaten terzake hun werkzaamheden buiten rechte, minimaal 15% van de hoofdsom belopende, dat met een minimum van euro 350, -</p>
<p>-                      de kosten van deurwaarders, zaakwaarnemers en incassobureaus, alsmede alle executiekosten,</p>
<p>-                      de kosten van een faillissementsaanvraag.</p>
<p>8.4  Een betaling strekt eerst in mindering op de incassokosten, vervolgens op de verschuldigde rente en daarna op de hoofdsom. Indien wederpartij meerdere facturen onbetaald laat, strekt een betaling (met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin) eerst in mindering op de oudste factuur en vervolgens op de een na oudste factuur, enzovoorts.</p>
<p> </p>
<p>&lt;!-- [if gte mso 9]&gt;</p>